vd diaconie

Diaconie

Nieuws vanuit de diaconie

Doordat Henk Wielink vervangen is door Benjamin zijn de taken van Henk onder de loep genomen en herverdeeld. Het lijkt ons goed dat u als gemeente hiervan op de hoogte bent.

  • Voorzitter is geworden Bert van de Weg.
  • Afgevaardigde voor de zendingscommissie is Jan Post geworden.
  • De landerijen “liggen” bij Erwin Wielink.
  • Het Baken en de kerkauto vallen onder het beheer van Benjamin Veltman
  • Voor de jeugd worden ingezet Benjamin Veltman en Bert van de Weg.Van de diaconieDoordat Henk Wielink vervangen is door Benjamin zijn de taken van Henk onder de loep genomen en herverdeeld. Het lijkt ons goed dat u als gemeente hiervan op de hoogte bent.

  We hebben dus echt gekeken waar de sterke punten van een ieder liggen en dit is waar we op uit kwamen. Natuurlijk kan het best zo zijn dat we op termijn e.e.a. moeten bijstellen maar voorlopig gaan we het zo doen. We hopen en bidden dat we wijsheid en kracht mogen ontvangen op de weg die de Heere met ons gaan wil. Heeft u, heb jij ideeën, vragen of opmerkingen omtrent bovenstaande dan horen we dat uiteraard graag!

Uitgangspunt van de diaconie:

In de Bijbel, het Woord van God, worden al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6 wordt de basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken.

Heel de gemeente is geroepen tot de dienst der barmhartigheid. Dit gebeurt onder leiding van de diakenen die hiervoor gekozen zijn.

Het college van diakenen is een onderdeel van kerkenraad van onze gemeente. Via het college van diakenen worden veel projecten ondersteund. Geografisch zijn deze projecten verdeeld in wereldwijd, plaatselijk en bovenplaatselijk met de aandachtspunten: weduwen, weduwnaren, wezen, gehandicapten, jeugd, werkloosheid, armoede, rampen, ouderen, eredienst, werelddiaconaat, asielzoekers, vluchtelingen, dak- en thuislozen.

Organisatie:

Het college van diakenen heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester en algemeen lid. Er zijn in totaal vier diakenen aangesteld. Ten behoeve van de uitvoering van het diaconaat komen de diakenen minstens 6 maal per jaar in vergadering bijeen. De administratie van de eigen financiën wordt binnen de diaconie zelf uitgevoerd. Dit gebeurt in overleg met de accountant.

De volgende personen vervullen dus de hieronder genoemde functies:

Voorzitter: B. van de Weg
Secretaris: E. Wielink
Penningmeester: J. Post
Lid: B. Veltman

Zoals al aangegeven kent deze diaconale opdracht geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag “wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken”, wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.

Naast de zorg voor de “ eigen” kerkelijke en burgerlijke gemeente en gemeenteleden worden ook organisaties en instellingen gesteund, die vanuit Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal en /of zendings gebied in binnen- en buitenland.

Activiteiten:

Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Tot leniging van de noden worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Ook het geld dat vrij komt met het verpachten van goederen wordt hiervoor ingezet. Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden.

Aandachtspunten:

De volgende punten wil de diaconie de komende jaren meer aandachtgeven:

 • Gemeenteleden meer betrokkenheid geven bij het zendingswerk
 • Hulpbehoevenden (financieel) beter zelfstandig te laten zijn
 • Vorming en toerusting diakenen waar nodig
 • Langere termijn visie aangaande verpachting landerijen (in overleg met kerkrentmeesters)
 • Jeugd diaconaat vorm geven i.s.m. jeugdouderling en jeugdraad
 • Meer activiteiten van diaconie naar buiten brengen (PR).
 • Meer hulp “dichtbij” Meer aandacht en zorg voor eigen gemeenteleden

Om dit te realiseren worden deze punten opgenomen in het te vormen beleid zoals verwoord in de beleidsvoornemens.

Contact:

Hebt u vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan via admindiaconie@hervormdegemeenteoosterwolde.nl

Kerkradio

Zoals u wel weet leven er elke kerkdienst vele mensen mee via de kerkradio. De kerkradio is een dienst die bekostigd wordt door de diaconie. Dit houdt in dat er zenders en ontvangers zijn aangeschaft. De ontvangers zijn de kastjes bij u thuis die door het kerkbeheer bezorgd worden.
Dit is een dienst die wij als diaconie graag verzorgen voor de ouderen en zieken, zodat ze toch mee kunnen leven met de gemeente. Ook op de woensdagavonden wordt er altijd een kerkdienst uitgezonden, zodat de eenzame avonden met geestelijk voedsel gevuld worden. Om dit alles te bekostigen wordt er een maandelijkse bijdrage van minimaal € 5,= gevraagd.

U begrijpt dat we ook voor dit werk niet zonder uw bijdrage kunnen.

Uw diaconie